Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

Usługę doskonalenia systemu proponujemy placówkom, które już posiadają wdrożony SZJ. Zauważamy, że wiele podmiotów lecznictwa po pierwszym etapie jakim jest wdrożenie systemu, popełnia „grzech” zaniechania w dalszym doskonaleniu systemu. Najczęściej stan ten trwa do momentu pierwszego audytu nadzoru przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą. Sytuacja powtarza się w latach kolejnych, powodując wśród personelu narastanie stanu niezadowolenia z wdrożonego systemu. Dlatego proponujemy Państwu, bez względu na jakim etap „życia” jest system, udzielenie Państwu wsparcia poprzez podjęcie działań doskonalących.

Efektem działań doskonalących powinien być System Zarządzania Jakością, który w praktyce spełnia swoją funkcję porządkującą organizację. System udoskonalony to taki, który kadra jednostki akceptuje i którego faktycznie przestrzega w swoich codziennych działaniach. To system pozbawiony mało przydatnych procedur i wzorów dokumentów nakładających uciążliwe obowiązki na członków zespołu jednostki. To system chroniący organizację przed ryzykiem kosztownych błędów proceduralnych i pozwalający łatwo, szybko odnajdować ważne dokumenty i wykrywać przyczyny niedoskonałości oraz systematycznie je eliminować.

Krok po kroku – proces doskonalenia SZJ

Krok 1 – identyfikacja obszarów problemowych

Podczas wizyty otwierającej doradca przeprowadzi wywiady z kluczowymi interesariuszami SZJ w jednostce oraz z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację założeń i aktualizowanie dokumentacji systemu. Zdefiniowane zostaną przyczyny niezadowolenia i dysfunkcje systemu w jednostce.

Krok 2 – opracowanie i wdrożenie działań doskonalących

Doradca zaproponuje harmonogram prac doskonalących i przedstawi go Kierownictwu jednostki. Na tym etapie jednostka zostanie poproszona o stworzenie zespołu roboczego złożonego z członków jej kadry. Doradca ISO poprowadzi dwie sesje robocze zespołu doskonalącego i skoordynuje, z udziałem zespołu roboczego, proces wprowadzania zmian w dokumentacji systemu. Po zakończonych działaniach doskonalących doradca ISO przedstawi Kierownictwu raport z zaproponowanych ulepszeń.

Krok 3 – szkolenie wewnętrzne w zakresie doskonalenia SZJ

Po zakończeniu działań doskonalących doradca ISO przeprowadzi dla pracowników jednostki szkolenie. Podczas szkolenia doradca ISO zaprezentuje zmiany wprowadzone w systemie i uzasadni je. Doradca ISO zbada poziom satysfakcji i opinie uczestników szkolenia w związku z dokonanym ulepszeniem Systemu Zarządzania Jakością.

 

Cały proces doskonalenia SZJ powinien trwać około 6 tygodni.

 

Koszt doskonalenia SZJ

Koszt doskonalenia systemu obejmujący wizytę otwierającą, dwie sesje zespołu roboczego, korektę dokumentacji SZJ w jednostce i szkolenie wewnętrzne dla pracowników jednostki wynosi:

  • dla przedsiębiorstw mających status Partnera Programu Przyjazna Przychodnia 7 250 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 2 000 zł netto,
  • dla przedsiębiorstw nie mających statustu Partnera Programu Przyjazna Przychodnia 14 200 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 4 000 zł netto.

W przypadku przeprowadzenia jednej lub więcej dodatkowych sesji z udziałem doradcy ISO koszt usługi zostanie podwyższony.

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.