Badanie zaangażowania i satysfakcji kadry w placówce ochrony zdrowia (ZSK)

Poprawa produktywności na każdym szczeblu organizacji

Lojalność i zaangażowanie całej kadry to czynnik decydujący o sukcesie organizacji. Brak tego magicznego paliwa oznacza ogromny niewykorzystany potencjał produktywności. Pracownicy zaangażowani to ci, którzy pracują z pasją, wypełniają dodatkowe obowiązki ilekroć jest taka potrzeba, mają pozytywną energię rozładowującą groźne napięcia i angażują się w inicjatywy wspierające cele organizacji. Z takim zespołem pragnie pracować menedżer każdej placówki.

Tylko kilkanaście procent najbardziej produktywnych firm regularnie bada postawy członków zespołu, by ustalać poziom zaangażowania kadry i formułować działania korygujące. Jednocześnie, w hierarchicznej strukturze organizacji trudno jest przełożonemu badać wprost satysfakcję i zaangażowanie pracowników. Odpowiedzi badanych udzielane przełożonym i współpracownikom często mijają się ze stanem faktycznym. Znacznie bardziej wiarygodne wyniki przyniesie badanie przeprowadzone przez doradców spoza organizacji, którzy są dla uczestników neutralni i mają szansę uzyskać swobodne, niewymuszone odpowiedzi na kluczowe pytania.

Rezultatem badania są następujące parametry prezentowane w czytelnej skali porównawczej, dające menedżerowi ważne wskazówki dla działań korekcyjnych:

  • ocena efektywności systemów motywacyjnych,
  • ocena efektywności współpracy z przełożonymi,
  • ocena atmosfery pracy,
  • ocena warunków pracy,
  • ocena perspektyw rozwoju kariery w organizacji,
  • ocena systemu wynagrodzeń.

 

Krok po kroku – proces wdrożenia

Wdrożenie ZSK to cykl działań doradczych zaplanowanych tak, by ograniczyć liczbę godzin doradztwa — a zatem i koszt wdrożenia – do poziomu niezbędnego, a jednocześnie wystarczającego pod warunkiem dobrej współpracy stron: doradcy i klienta.

Krok 1: Indywidualizacja metodyki badawczej

W oparciu o wywiad z menedżerem placówki metodyka badania zostanie dostosowana tak, by wyeliminować elementy mogące wpłynąć na obiektywność badania. W zindywidualizowanej metodyce doradca położy nacisk na te parametry, które klient uzna za najważniejsze w badaniu.

Krok 2: Przeprowadzenie badania

Badanie zostanie przeprowadzone przez doradcę zewnętrznego. Doradca zapewni uczestnikom intymność podczas badania i zapewni, że indywidualne wyniki ankiet nie będą udostępnione przełożonym w organizacji klienta (warunek skuteczności badania).

Krok 3: Analiza wyników i prezentacja raportu

Doradca przeanalizuje wyniki badania, porówna je z wynikami innych podobnych organizacji i nada skalę porównawczą. Doradca szczegółowo omówi wyniki i zaleci działania korygujące.

Krok 4: Działania korygujące

W krótkim czasie po zakończeniu badania konieczne są działania korygujące w organizacji. Brak takich działań w sytuacji ich nagłej potrzeby może doprowadzić do obniżenia poziomu zaangażowania i satysfakcji kadry placówki tylko w reakcji na fakt przeprowadzenia badania i niezareagowania na wyrażone potrzeby uczestników.

 

Cały proces wdrożenia ZSK od dnia wizyty otwierającej powinien trwać do 2 tygodni.

               

Koszt wdrożenia

Dla przedsiębiorstw mających status Partnera Programu Przyjazna Przychodnia koszt wdrożenia wynosi 2 250 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 750 zł netto.

Dla przedsiębiorstw nie mających statustu Partnera Programu Przyjazna Przychodnia koszt wdrożenia wynosi 4 250 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 1 500 zł netto.